ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ»

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία-Λαογραφία».

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου Προγράμματος με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός», το οποίο ιδρύθηκε το 2004 και αναμορφώθηκε το 2014. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η διεπιστημονική μελέτη της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και του Λαϊκού Πολιτισμού με βάση τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές εξελίξεις στο ευρύτερο πεδίο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη μετεκπαίδευση νέων επιστημόνων στους επιστημονικούς κλάδους της Ιστορίας και της Λαογραφίας και απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις δύο αντίστοιχες κατευθύνσεις. Το Πρόγραμμα πέραν των θεωρητικών σεμιναρίων περιλαμβάνει και ασκήσεις στην αρχειακή και την επιτόπια έρευνα.

Ο διετής κύκλος μαθημάτων συνιστά ένα πεδίο εντατικής προετοιμασίας στους βασικούς τομείς της νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας και της Λαογραφίας, ενώ παράλληλα εξειδικεύεται σε επιμέρους αντικείμενα ανάλογα με τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων. Στην κατεύθυνση Λαογραφίας υπάρχουν δύο ειδικεύσεις: α) Κοινωνικές-οικονομικές δομές, συλλογική μνήμη και ταυτότητες και β) λαϊκές τέχνες. Για την επιτυχή αποφοίτηση απαιτείται εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, η οποία επιλέγεται κατά το τέταρτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Οι διαδικασίες προκήρυξης των θέσεων και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερευνητική πρόταση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, η οποία, αν εγκριθεί, επιτρέπει στον υποψήφιο διδάκτορα να αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου και με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας.

 

Διοίκηση

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@cc.uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση