ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ»

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία».

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου Προγράμματος με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός», το οποίο ιδρύθηκε το 2004, αναμορφώθηκε το 2014 και επανιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ1731, τ. Β’ / 17-05-2018). Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα α) της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και β) της Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιδιώκει την εξέταση της εξέλιξης και των φαινομένων του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, αξιοποιώντας τις επιστημονικές πειθαρχίες της Ιστορίας, της Λαογραφίας και της Ανθρωπολογίας. Η έμφαση της Ιστορίας στην περιοδολόγηση εμπλουτίζεται με τη διαχρονικότητα της εξέτασης των ιστορικών φαινομένων αλλά και την οπτική της συγχρονίας από την Ανθρωπολογία, η εξέταση του υλικού βίου και πολιτισμού και των λαϊκών τεχνών από τη Λαογραφία συνδέεται με τις προσεγγίσεις της Ιστορίας της Τέχνης αλλά και με τις εμπειρικές μελέτες της οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας, οι αναζητήσεις της πολιτισμικής Ιστορίας αναδεικνύονται μέσα από την εξοικείωση με τον κόσμο των συλλογικών νοοτροπιών και αναπαραστάσεων της Ανθρωπολογίας. Το Πρόγραμμα, συνεπώς, στοχεύει στην πολυδιάστατη εξέταση του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, με διεπιστημονική αντίληψη και μεθοδολογία.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», στο οποίο συμμετέχουν οι Τομείς α) Ιστορίας Νεότερων Χρόνων και β) Λαογραφίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει σε επιλεγμένους πτυχιούχους συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Το Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται στις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: α) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και β) Λαογραφία και Ανθρωπολογία.

Οι διαδικασίες προκήρυξης των θέσεων και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ( Δείτε εδώ)

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερευνητική πρόταση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, η οποία, αν εγκριθεί, επιτρέπει στον υποψήφιο διδάκτορα να αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου και με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας.

 

Διοίκηση

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Καθηγήτρια
Λήδα Παπαστεφανάκη
Αναπλ. Διευθυντής του ΠΜΣ:
Αναπλ. Καθηγητής
Λάμπρος Φλιτούρης
Γραμματέας:
Όλγα Φατούρου


Επικοινωνία

Τηλ. Γραμματείας: 26510 05161
Fax
: 26510 05253
Email: ofaturu@uoi.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση